Nieuwsbrief december 2017

Beste GroenLinks leden,

De afgelopen maanden is er door het bestuur, ondersteunt door diverse leden van onze afdeling hard gewerkt, ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.
De programmacommissie heeft een mooi concept-programma geschreven en besproken in bredere kring. Dit heeft geleid tot een evenwichtig programma waarin de GroenLinks idealen duidelijk zijn terug te vinden.
Het bestuur was erg blij dat na onze oproep een aantal leden zich hebben aangemeld als kandidaat raadslid. De kandidatencommissie heeft met deze leden intensief overleg gehad en heeft een concept -kandidatenlijst samengesteld en een kandidaat lijsttrekker.
Oók de campagnecommissie is al enige tijd aan het werk om vanaf half december onze afdeling goed te kunnen presenteren.
Tijd om op de komende Algemene Ledenvergadering hiervan verslag te doen en te komen tot een definitief verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagneprogramma.
Het concept programma kun je inzien via deze link en is ook te vinden de website.
Het is mogelijk om amendementen in te dienen op het conceptprogramma

De kandidatenlijst wordt jullie enkele dagen voor de vergadering toegezonden.

In deze Nieuwsbrief is een schrijven opgenomen waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheid tot amendering op het concept programma en de wijze waarop de kandidatenlijst in stemming wordt gebracht.

 

De agenda
1 - opening door de voorzitter
2- mededelingen
3- programmacommissie
* bespreken van amendementen en stemming
* stemming over het concept-programma
4- kandidatencommissie
* commissie motiveert haar voorstel
* kandidaten stellen zich voor
* mogelijkheid tot vragen stellen aan de kandidaten
* stemmen over de kandidatenlijst
5- campagnecommissie
* presentatie campagneplan
6- rondvraag
7- afsluiting van de vergadering met een drankje

Datum: 14 december 2017
Plaats: Hotel De Lindeboom, Groeneplaats 14, Den Burg
Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur hoop deze avond veel leden welkom te mogen heten.

Amendering

Het definitieve concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2018 is alleen nog door jullie te wijzigen. Ieder lid van GroenLinks Texel kan amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. Daarover wordt dan besloten op de ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 14 december 2017.

Amendementen: Er zijn drie soorten amendementen (eventueel in combinatie) mogelijk:

  • Tekst schrappen: Geef aan welke tekst je wilt schrappen.
  • Tekst wijzigen: Geef aan welke oude tekst je wilt vervangen door welke nieuwe tekst.
  • Tekst toevoegen: Geef aan welke tekst je waar wilt toevoegen.

Geef bij iedere wijziging aan op welke pagina en welke regel die betrekking heeft. Alle teksten staan open voor wijzigingen. Alleen concrete tekstvoorstellen worden nog in behandeling genomen. Dus geen algemene opmerkingen.

Amendementen kunnen tot uiterlijk 10 dec. 2017 worden ingediend, door ze te mailen naar keympe@hotmail.nl.

We kijken met interesse uit naar jullie amendementen.

Tekstuele correcties: Puur tekstuele correcties (van taal- en typfouten) kun je ook naar ons mailen. Die zullen worden verwerkt zonder dat daar besluitvorming nodig is op de ALV.
Vormgeving: Vanwege de tijdsdruk valt dit niet onder de mogelijkheid tot amenderen.
Behandeling bij de ALV: Voor de ALV zullen we een overzicht maken van binnengekomen amendementen, met adviezen over die amendementen (overnemen of afwijzen). De behandeling tijdens de ALV zal gebeuren in de volgorde van het concept-programma. Tijdens de ALV kan de indiener kort een toelichting geven op het amendement. Daarna kan de voorzitter kort de mogelijkheid geven tot vragen van de leden.
De stemgerechtigde leden stemmen eerst over de afzonderlijke amendementen en tot slot over het gehele verkiezingsprogramma, inclusief de aangenomen amendementen.

Kandidatenlijst en stemmen

Artikel 36 uit Huishoudelijk Reglement GroenLinks 2017

1. Als de kandidatenlijst wordt vastgesteld op de ledenvergadering, gelden de volgende regels.
2. Op de ledenvergadering wordt per plaats gestemd. Te beginnen met plaats één. De leden brengen een stem uit op de kandidaat van hun voorkeur, of zij kunnen aangeven dat zij geen van de kandidaten steunen. Blanco stemmen zijn niet toegestaan, onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag.
3. De ledenvergadering besluit over het aantal plekken waarover apart moet worden gestemd. De ledenvergadering kan besluiten het retserende deel van de lijst in éénkeer vast te stellenof het afdelingsbestuur daaroe te machtigen.
4. Bij drie of meer kandidaten is een kandidaat direct gekozen alsdeze de absolute meederheid haalt. Haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen conform lid 5. Bij twee kandidaten is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen, mits het aantal stemmen op ‘geen van de kandidaten’ minder dan 50% is, zijn zij afgewezen en schuiven de kandidaten voor de volgende plaatsen op de lijst een plaats op. Bij gelijk stemmenaantal beslist het lot.
6. Elke kandidaat kan zich op elk moment terugtrekken.
7. Het afdelingsbestuurdraagt zorg voor het inleveren van de kandidatenlijst.

Bestuurssamenstelling

Afgelopen week heeft Joyce Pool aangegeven, vanwege persoonlijke omstandigheden, niet langer deel uit te willen maken van het bestuur. Wij vinden dit jammer, maar respecteren haar besluit. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid. Heb je belangstelling? Geef het door aan Keympe van der Gronde: keympe@hotmail.nl

Vriendelijke groet,

Keympe van der Gronde(secr.)