Of we dat mooi vinden of niet; toename mobiliteit enschaalvergroting in bijna elke bedrijfssector. Met het risico van een steeds intensiever gebruik van ruimte en energie. Wij willen daarom zo snel mogelijk overgaan op zorgvuldig ruimtegebruik en duurzame energie, omdat het kan op Texel! Wij hebben immers de meeste zon, de meeste wind, getijden, golven, etc. Wat GroenLinks betreft blijft onze ambitie hoog om zo snel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam te worden. 

Hier ligt de uitdaging: Kunnen we bedrijven aantrekken die hun ambitie aan die van een duurzaam eiland Texel willen verbinden. Daarbij moet Texel aantrekkelijk zijn, een positief imago hebben. Hierbij is geen ruimte voor onevenredig grote bedrijvigheid. Er moet voor nieuwe bedrijfsruimte rekening gehouden worden met de fysieke omgeving. Het uitzicht van omwonenden mag niet te veel worden beperkt. Bij toelating van bedrijven moet meegewogen worden: de hoeveelheid werk die het voor de Texelaars oplevert en de belasting voor het eventueel benodigde bootvervoer, de veiligheid, het wegennet en het milieu. Nieuwe uitbreiding kan wat ons betreft alleen binnen bestaand bestemd bebouwd gebied.

Texel kent steeds meer producenten van lokale natuurlijke (voedsel-)producten, z.g. streekproducten. GroenLinks vindt dat zulke initiatieven ondersteund moeten worden.  GroenLinks bepleit duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden voor land en tuinbouw. Een zoeken naar verduurzaming in de toeristische sector, (personen)vervoer, winkelinrichtingen en verdere dienstverlening. De gemeente kan dat stimuleren door het organiseren van krachtenbundeling, samenwerking en promotie. Ook het samen met de bedrijven zoeken naar betere kwalificering en opleiding van personeel hoort hierbij.

 

Verdere uitbreiding van het aantal toeristische slaapplaatsen inclusief wat al is toegezegd, wordt niet toegestaan. En z.g. 'slapende slaapplaatsen' moeten binnen afzienbare tijd zijn gerealiseerd en anders gaan vervallen. 

 

Gemeentelijke werkzaamheden die niet noodzakelijk op Texel gedaan hoeven te worden, worden samen met andere gemeenten zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Regionale samenwerking mag niet leiden tot een extra ambtelijke bestuurslaag. Regionale politiek is gemeentelijke politiek. Regionale zaken worden dus besproken in de Texelse raadsvergadering.

Regionale afstemming is van grote waarde om de krimp van werkgelegenheid in onze omgeving te beperken en bij het zoeken naar mogelijkheden van nieuwe bedrijvigheid. Versterking van de regio biedt ook Texel kansen.

 

Met uw stem op 21 maart 2018 kunt u die gedachte sterker laten doorklinken in de Texelse politiek. Om samen meer in te zetten op een duurzame toekomst, zowel voor de bewoners als voor de plek waar wij wonen. Die plek, dit eiland, onze gemeente, is er niet vooral voor 

ondernemers of toeristen, maar in de eerste plaats voor de Texelaars, voor álle Texelaars. Hun welbevinden staat bij GroenLinks Texel voorop.