We blijven onderzoeken en onderzoeken terwijl er een raadsbesluit ligt!

Artex en Y4ever zitten in een pand dat oud is, asbest bevat (ook na lichte sanering) en zijn al lange tijd bezig met zoeken naar andere ruimte.

In 2017, samenhangend met de ontwikkeling van het OCT, kwamen geschikte (school-) locaties in zicht.

Na overleg en gesprekken met alles en iedereen volgt het uiteindelijke raadsbesluit van 19-05-2019.

Voor de herhuisvesting wordt het nieuwbouw op de locatie Thijsseschool. Een gebouw met veel ambitie. De bibliotheek, Artex en Y4ever gaan er wonen. Er komt ruimte voor dorpshuisfunctie, exposities en theater. Extra wensen kunnen, mits… Voor beheer en eigendom moet de huidige subsidieruimte leidend zijn.

 

Officieel raadsbesluit:

Op 19 mei 2019 heeft de gemeenteraad met betrekking tot de (Her)Huisvesting Artex en/of Young4Ever

en/of Bibliotheek onderstaand besluit genomen.

Besluit:

1. op de locatie Thijssenschool een nieuw gebouw neer te zetten;

2. qua ambitie ten aanzien van de (gezamenlijke) huisvesting/voorzieningenniveau uit te gaan van variant

8 (= gezamenlijk cultuurcluster + dorpshuisfunctie, theaterruimte en expositieruimte + extra wensen),

waarbij geldt dat de ‘extra wensen’ als optie (financieel, per onderdeel) worden uitgewerkt;

3. inzake ASPECT 2 – AMBITIE TEN AANZIEN VAN ACTIVITEITEN te kiezen voor (1.) Het huidige

subsidieniveau is leidend en inzake ASPECT 4 – TOEKOMSTIG BEHEER EN EIGENDOM te kiezen voor (1.)

Eigendom en (eigenaar)beheer bij de gemeente;

4. het college opdracht te geven de gemeenteraad z.s.m. een voorstel te doen (inclusief een eerste

raming van de stichtingskosten en een planning) voor het beschikbaar stellen van een

voorbereidingskrediet, uitgaande van de onder 1. Beschreven kaders, als opmaat voor de oplevering

van een bouwplan en het verstrekken van een investeringsbudget.

Als

 

Maar:

Voor de raadsvergadering van maart 2020 is er een uitgekleed voorstel. Geen theater, geen dorpshuisfunctie, geen exporuimte en de plek van de bibliotheek is onduidelijk.

De reden? Angst voor negatieve geldelijke gevolgen.

 

Raadsvoorstel te bespreken in de commissie van 3 maart

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Cultuurhuis Texel;

2. Gelet op de financiële consequenties van de uitgebreide variant Cultuurhuis Texel:

a. de keuze voor deze uitgebreide variant te heroverwegen, waarbij er conform de eerdere kaders

wordt uitgegaan van de locatie Thijsseschool en de (her)huisvesting van Artex, Young4Ever én de

bibliotheek: Cultuurhuis Texel;

b. het college de opdracht te geven een beperktere variant uit te werken met als uitgangspunt dat

partijen ‘houden wat ze nu hebben’ met ‘dorpshuisfunctie’ en voor deze variant in de raad van mei

2020 een voorstel te doen voor een voorbereidingskrediet;

c. voor het nadere voorstel een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen

van de algemene reserve.

 

 

Groenlinks blijft voorstander van het eerder genomen raadsbesluit en wenst niet te rug te komen op dat besluit. Meeluisteren en inspreken kan bij de commissievergadering van 3 maart!!