Wind op zee heeft geen enkel milieuvoordeel

Energiebalans is positief
De bouw, het onderhoud en het weer opruimen van een windturbine kost energie. Het voordeel is: een windturbine op zee produceert zo veel schone energie, dat die energielast al binnen 3 tot 6 maanden is terugverdiend (bron Milieucentraal). Gedurende zijn hele levensduur van 20 jaar produceert een windturbine 40 tot 80 keer meer schone energie dan er nodig is voor de bouw.

Effecten op het maritieme leven 
Het meeste negatieve effect heeft de aanleg van een windpark, en dan met name het lawaai als gevolg van het inheien van de fundering van de turbine. Er gelden overigens strenge regels ten aanzien van het verstoren van geluidsgevoelige zoogdieren. En er worden methoden ontwikkeld die minder lawaai produceren.
Eenmaal functionerend is het effect op het milieu onduidelijk. Aanvaringen met (trekkende) zeevogels zijn mogelijk, maar worden niet veelvuldig gerapporteerd. Het effect op verblijf en migratie van vissen is afhankelijk van de betreffende locatie, maar is in geen geval dramatisch. Tegelijk zorgt het ontstaan van niet-bevisbare gebieden voor herstel van de vispopulatie. Verder schept de introductie van hard substraat op de zeebodem nieuwe mogelijkheden voor aangroei. 

Conclusie
Voor reductie van CO2 zijn windturbines op zee heel erg goed, ze hebben wel invloed op het maritieme leven.

 

Straks staat de Noordzee vol met windturbines
Het meest ambitieuze plan voor wind op zee was de zogeheten ‘2050 Energy Odyssee’ van H+N+S Landschapsarchitecten (2016). Als werkgebied kozen ze de gehele Noordzee, in het zuiden begrensd door Het Kanaal en in het noorden tussen de lijn Schotland – Noorwegen (de stad Bergen). Verder wilden ze voorzien in 90 % van de totale elektriciteitsvraag van de zes Noordzeelanden in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen waren er maar liefst 25.000 windturbines nodig, en dan nog veel groter dan de huidige die er staan, namelijk 10 MW per stuk in plaats van de huidige 5 MW.
Alles bij elkaar hebben die een oppervlak van 237 km bij 237 km nodig, ongeveer een tiende van het totale Noordzee-oppervlak.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2018 gekeken naar het ruimtebeslag in het Nederlandse deel van de Noordzee. In het meest duurzame scenario komen zij uit op een ruimtebeslag voor windenergie in 2050 van 13% van het Nederlandse Continentale Plat.

Conclusie
Niemand wil de Noordzee helemaal volbouwen met windturbines, en dat is ook helemaal niet nodig om te voorzien in de toekomstige elektriciteitsvraag.

 

Kernenergie is veel goedkoper dan wind op zee
Windstroom is goedkoper dan atoomstroom

Een van de manieren om de energiekostenkosten te berekenen is de zogeheten Levelized Cost of Energy-methode. Deze kijkt naar de totale kosten van het maken en plaatsen van een windturbine of kerncentrale en de hoeveelheid stroom die zo’n apparaat tijdens zijn hele levensfase kan produceren.
Het Frans-Amerikaanse adviesbureau Lazard heeft zich gespecialiseerd in die methode, en produceert jaarlijks de nieuwste stand van zaken.

Voor offshore wind zijn de kosten € 77/MWh, voor kernenergie varieert die tussen de € 122 en € 190/MWh. Zo bezien is windstroom dus goedkoper dan atoomstroom.

Wat verder opvalt is dat de kosten van wind de afgelopen 15 jaar aanzienlijk zijn gedaald, tot wel een factor 4. Voor de kosten van kernenergie geldt dat niet, die gaan – zeker in de westerse wereld – alleen maar omhoog.

Kernenergie gunstig voor netwerk?
Kernenergie produceert stroom min of meer continu, de opbrengst is niet afhankelijk van het weer. Binnen het totale elektriciteitsnetwerk kan dat gunstig uitwerken. Een studie vorig jaar van de Universiteit Groningen en TNO laat zien dat er een gunstig effect kan zijn: de elektriciteitsprijs met kernenergie is in 2050 iets lager dan zonder kernenergie. Tegelijkertijd zijn de onzekerheden over de kosten van de bouw van een kerncentrale zo groot, dat dat positieve effect ook weer kan wegvallen.  Verder laat die studie zien dat kernenergie vanwege de hogere kosten nooit windenergie kan vervangen, maar hooguit aanvullen. Forse uitbreiding van windenergie blijft dus nodig.

Conclusie
Windstroom is goedkoper dan kernstroom. Geïntegreerd in het elektriciteitssysteem kan kernenergie leiden tot iets lagere kosten, maar dat is onzeker. Vanwege de kosten kan kernenergie nooit in de plaats komen van windenergie, investeren in windenergie blijft nodig.