Grootste coalitiepartij
De afgelopen vier jaar was GroenLinks de grootste coalitiepartij in de provincie. Met onder andere als resultaat:  honderden hectares extra groen, meer windmolens, extra geld voor verduurzaming gebouwen, een speciaal coronafonds voor de culturele sector. 
We gaan door met verandering, is de kern van het nieuwe verkiezingsprogramma. Hieronder, kort samengevat, enkele programmapunten. Het volledige verkiezingsprogramma is hier te vinden.

Klimaatdoelstelling staat voorop
•    Duurzame energieopwekking, lokale energieopslag, opbrengst voor de bewoners (energie coöperaties), warmtenetwerken in publiek bezit.
•    Burgerberaad over grote energieprojecten.
•    Geen nieuwe supergrote datacenters zolang het elektranetwerk tekort schiet
•    Waterstofhub in Den Helder.
•    Geen kerncentrale en geen nieuwe biomassacentrale in de provincie.

Circulaire economie passend bij de draagkracht van de aarde 
•    Inkoopbeleid provincie gebruiken als aanjager.
•    Midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij de transitie.
•    Provinciaal depot voor (afgedankte) bouwmaterialen.

Duurzaam landbouwsysteem
•    Natuur inclusieve kringlooplandbouw, minder kunstmest en landbouwgif. Kruidenrijke weilanden, heggen en houtwallen.
•    Stikstofuitstoot halveren, financiële steun voor boeren die duurzame omslag maken.
•    Bollenteelt in 2030-2035 biologisch en circulair.
•    Stimuleren lokaal geproduceerd voedsel, meer directe verkoop van de boer, groente en fruit zonder BTW.

Gezonde leefomgeving
•    Meest vervuilende fabrieken Tatasteel sluiten, groen staal met waterstof. 
•    Krimp Schiphol naar 400.000 vluchten. 
•    Niet vliegen boven stiltegenbieden rond Den Helder.

Bereikbaarheid voor iedereen
•    In stedelijke gebieden snel en frequent openbaar vervoer, in landelijk gebied opstapknooppunten. 
•    Doorfietsroutes tussen de gemeentekernen, voor de aanleg ervan 80% provinciesubsidie. Fietsparkeren bij de opstapknooppunten.
•    Transferium Den Helder-Texel verplaatsen naar de Kooypunt. 
•    Geen snelweg tussen A8-A9.

Groen versterken en integreren
•    Natuur en groen niet apart zetten, maar integreren in landbouw en verstedelijking.
•    Voltooien natuurnetwerk, aanleg nieuwe bossen.
•    Versterken weidevogelbeheer (grutto), veenweidegebieden vernatten, steun aan de boeren in die gebieden.
•    Overlast ganzen beperken door gebieden minder aantrekkelijk te maken, beheerjacht als het niet anders kan.
•    Geen Formule1-races in het kwetsbare duingebied van Zandvoort.

Betaalbaar wonen, leefbaar platteland
•    Minstens 40% sociaal bij nieuwbouw, tegenstribbelende projectontwikkelaars uitkopen.
•    Stedelijk gebied verdichten. Waar dat niet kan, bijvoorbeeld bij dorpen, nieuwbouw combineren met groen en landschappelijke inpassing.
•    Verschraling voorzieningen op platteland tegengaan, steun voor voorzieningen ten behoeve van gezondheid, sport en bibliotheek.

Kies een kandidaat van GroenLinks

Lijsstrekker voor GroenLinks Noord-Holland is Anouk Gielen (23), de huidige fractievoorzitter. Zij studeerde Europese Studies en werkte een aantal jaar als campaigner bij de burgerbeweging DeGoedeZaak.
Alle kandidaten stellen zich voor op de website https://noordholland.groenlinks.nl/home

Anouk Gielen: https://noordholland.groenlinks.nl/onze-mensen/anouk-gielen-0

Elias Marseille: https://noordholland.groenlinks.nl/onze-mensen/elias-marseille