Hieronder enkele van de punten uit het verkiezingsprogram. Het volledige program is hier te vinden: https://waternatuurlijk.nl/hollands-noorderkwartier/verkiezingsprogramma.

Klimaatopgave

De zeespiegelstijging en de bodemdaling zijn een grote uitdaging voor Hollands Noorderkwartier. Om die uitdaging het hoofd te bieden moeten we nu voorsorteren: zoeken naar natuurlijke en innovatieve oplossingen voor waterveiligheid en perspectieven voor vernattende en verziltende gebieden achter de duinen en dijken.

In recente jaren zien we een toename van zogeheten  ‘clusterbuien’ die zeer lokaal en in korte tijd zorgen voor veel wateroverlast. Wel willen op het platteland tijdelijke berging wanneer de nood aan de man is, en in steden de aanleg van waterpleinen.

Vooral in de Kop van Noord-Holland, inclusief Texel, is er een toename van verzilting. Doorspoelen met zoet water uit het IJsselmeer zal niet altijd meer kunnen. Dat betekent ondergrondse opslag van het zoete water dat rond de winter valt, of verandering  van teelten. 

Optimaal benutten van de zoetwatervoorraad zal ook nodig zijn vanwege de steeds drogere zomers. Dat doen we door regenwater vast te houden, en we kijken kritisch naar de ‘grootverbruikers’.

Schoon water

Schoon water is niet alleen goed voor natuur en dieren maar ook voor onszelf. We genieten er met volle teugen van. Wij stimuleren meer kano-oversteekplekken, stads- en dijkstrandjes en mooie fiets- en wandelroutes op onze dijken, goede plaatsen om te vissen en waterbuffers in de wijken en buurten.

Echter, het water van Hollands Noorderkwartier bevat veel stoffen die er niet in thuis horen. We pakken de waterkwaliteit bij de bron aan, met de wortel en de stok. We werken aan (innovatieve) oplossingen die gezamenlijk ondersteund en ingezet moeten worden zowel door de industrie, de agrariërs als de inwoners.

Op de boerderijen ondersteunen we de overgang naar kringlooplandbouw. Langs de waterlopen zijn mest- en spuitvrije zones verplicht. 

Veenweidegebied behouden

Behoud van de veenweide en het verminderen van de bodemdaling en CO2-uitstoot is een urgente opgave. Wij willen dat het agrarische cultuurlandschap behouden blijft, bijvoorbeeld door extensief beheerd grasland, peil gestuurde drainage en natte en vogelrijke natuur.

Rioolzuiveringen als schoon-water, grondstof en energiefabriek

Met nieuwe technieken kunnen we deze medicijnresten en microplastics uit ons water filteren. Over 10 jaar willen wij geen enkel residu meer in ons drinkwater, maar streven we naar 100% schoon water als grondstof.
Rioolzuiveringen leveren uit het rioolslib gas, en het bevat tal van waardevolle grondstoffen, bijvoorbeeld cellulose van het Wc-papier. Die potentie gaan we verder ontwikkelen.

Kies een kandidaat van Water Natuurlijk

Lijsttrekker voor Water Natuurlijk is Saskia Borgers (40). Ze zat de afgelopen 4 jaar is het bestuur van het hoogheemraadschap. Ze woont in Sperdijk en is een bevlogen, enthousiaste en doorzettende bestuurder. Alle kandidaten stellen zich voor op de website van Water Natuurlijk.
 

Saskia Borgers: https://waternatuurlijk.nl/hollands-noorderkwartier/kandidaten#saskia-borgers