De voorstellen moeten nog worden uitgewerkt, maar de intentie van het college is duidelijk, zo bleek bij de behandeling van de programmabegroting in de gemeenteraad. ‘We merken dat we extra moeite moeten doen om de mensen te bereiken die recht hebben op inkomenscompensatie en daar trekken we extra geld voor uit’, aldus wethouder Remko van de Belt (PvdA). 

Ook het voorstel van het college om vier keer een half miljoen vrij te maken voor het verduurzamen van woningen past daar bij. ‘Dit geld is om huizen te isoleren en zo de energierekening omlaag te brengen’, aldus wethouder Rikus Kieft (GroenLinks). Hij meldde dat het Duurzaam Loket op Texel begin november een bijeenkomst heeft met bewoners van vooroorlogse woningen. ‘Ze krijgen daar advies wat mogelijk is.’ 

VVD-er Albert Huisman had zo zijn vragen. ‘Mensen hebben meer behoefte aan een advies wat ze nog aan hun woning kunnen doen en hoe dat moet, dan aan een pot geld.’  GroenLinks fractievoorzitter Ferry Zegel daarover: ‘Advies op maat en die pot met geld versterken elkaar juist. Want als je weet wat er aan je huis mogelijk is, en je hebt niet de middelen om dat uit te voeren, dan helpt die pot met geld.’

Uit gegevens van de programmabegroting blijkt dat Texel gemiddeld meer woningen heeft met energielabel D t/m G dan landelijk gemiddeld, er valt dus nog het nodige te doen. Ook het aandeel hernieuwbare energie loopt achter. Alleen met de zonnepanelen op daken scoort Texel beter. 

Extra personeel

De programmabegroting is de financiële doorwerking van het nieuwe collegeprogramma van GroenLinks, PvdA en Texels Belang. Er staan vooral veel posten in voor extra menskracht om programmaonderdelen uit te werken, bijvoorbeeld voor de energietransitie op Texel of het nieuwe toerismebeleid. Kieft: ‘Voor ons ambitieuze collegeprogramma hebben we extra handen nodig om dat uit te werken.’ Vooral de fracties van VVD en Hart voor Texel hadden er moeite mee, en misten een plan van aanpak. Kieft: ‘Dat is precies wat die extra handen gaan opstellen.’

Superjachten in Oudeschild

Zo wordt er een projectleider aangesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de haven van Oudeschild en mogelijkheden voor financiering van beheer en onderhoud. Dit onderwerp ontlokte een opmerkelijk debatje gezien het recente nieuws dat er vier Texelse kotters uit de vaart gaan omdat de vissers het financieel niet meer kunnen bolwerken. ‘Benut de ruimte die vrijkomt voor luxueuze jachten, dan is er geen enkel financieel probleem meer’, suggereerde VVD-er Jur Schuringa. ‘De karakteristieke haven vol megajachten is voor ons een schrikbeeld’, reageerde Zegel. D66-er Astrid van de Wetering pleitte voor aanlegplaatsen voor woonboten. ‘Ze houden we de levendigheid van de haven.’ Kieft zegde toe die suggestie mee te nemen in het onderzoek naar de toekomst van de haven.

Andere opvallende punten in de programmabegroting:

  • Voorstellen uitwerken om de drukte van het toerisme tegen te gaan, regelmatig onderzoek bij Texelaars naar de beleving van het toerisme
  • Onderzoek naar de toekomstige arbeidsmarkt op Texel, opleiding afstemmen op werkvraag
  • Beheermodel maken voor behoud van de schapenboeten
  • Uitwerken plannen voor meer zonne-energie op grote daken en parkeerterreinen en Texel aanpassen aan klimaatverandering (zeespiegelstijging, weersextremen)
  • 120 woningen in Tuunen II Den Burg en 100 nieuwe flexwoningen, koopwoningen betaalbaar houden