Concreet gaat het om een bedrag van € 90.000 per jaar, bedoeld om proefprojecten te ondersteunen op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij. ‘We staan op al die terreinen voor grote uitdagingen vanwege klimaatverandering en de noodzaak ons daaraan aan te passen. Met het geld kunnen we ondernemers een steuntje in de rug geven die willen meebewegen en op een innovatieve manier die uitdagingen proberen aan te pakken.’

Tegengeluid kwam er van raadslid Veronne Koot van de fractie GroenZwart. ‘De bestemming van dit potje is veel te breed geformuleerd, het is een vrijbrief voor het college. Zo kan ik als raadslid mijn controlerende taak niet uitvoeren.’

Kieft: ‘Het kenmerkende van innovatie is dat je niet van te voren kunt vaststellen waar een ondernemer mee komt, dus je kunt van tevoren geen harde regels opstellen. Geef inderdaad ons als college de ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Uiteraard is er voor de raad volledige verantwoording achteraf.’

De raad stemde in met het plan voor een innovatiefonds. Bij de begrotingsbehandeling dit najaar beslist de raad over het daadwerkelijk vrijmaken van het geld. 

Circulariteit

Ook voor het bevorderen van circulariteit wil het college geld uittrekken. Het gaat om het stimuleren van productie en consumptie waarbij grondstoffen zo veel als mogelijk worden hergebruikt. Kieft: ‘We willen nagaan hoe we dat hier op Texel in 2050 kunnen bereiken. Dat betekent verkennen welke richting we daarvoor moeten volgen. Daarmee sluiten we aan op de nota Texel zelfvoorzienend en duurzaam die de gemeenteraad in 2020 heeft vastgesteld.’